Мета дисципліни – формування вмінь та навичок побудови математичних моделей задач.

Завдання  вивчення  дисципліни.  В результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти сучасні математичні методи та методи моделювання, навчитися застосовувати сучасне програмне забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні математичні методи розв’язування типових задач;

– математичні методи розв’язування типових задач з прикладної області;

– класифікацію математичних моделей;

–  методи і програмне забезпечення;

вміти:

–   розв’язувати системи лінійних алгебричних рівнянь;

–   інтерполювати функції поліномами і сплайнами;

–   чисельні методи розрахунку інтегралів

–  розв’язувати задачу лінійного програмування;

–  розв’язувати транспортну задачу;

–   застосувати сучасні програмне забезпечення.