Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх магістрів навичок постановки і вирішення завдань експериментальної частини наукового дослідження в галузі прикладної механіки.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

·           місце експерименту в науковому дослідженні, види і основні задачі експериментальних досліджень;

·           основні розробки методики проведення експерименту;

·           основні етапи планування експерименту;

·           основні закони метрології;

·           основну обробку результатів експериментальних досліджень;

·           основні типи алгоритму, а також їх розв'язок за допомогою прикладного програмного забезпечення.

вміти:

·           формулювати мету і задачі експериментального дослідження певного об’єкта або процесу;

·           розробляти методику і вибирати засоби експериментального дослідження;

·           обробляти результати експериментального дослідження, а також робити обґрунтовані висновки.