Метою курсу вищої математики в системі підготовки спеціалістів за вказаними спеціальностями є забезпечення знання основ вищої математики: лінійної алгебри та аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, спеціальних розділів вищої математики, елементів теорії ймовірностей та математичної статистики та їх застосування до інженерної діяльності.

Завданням курсу є надання студентам знань з вищої та прикладної математики, які їм необхідні в практичній роботі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: необхідний математичний апарат, його основні положення, прийоми, методи, базові знання з основ вищої математики: лінійної алгебри та аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, спеціальних розділів вищої математики, теорії ймовірностей.

вміти: дати математичний опис (моделювати) технічних явищ та технологічних процесів з умови задачі, починаючи від простого моделювання у вигляді нескладних функціональних залежностей і закінчуючи складними функціональними залежностями, аналізувати отриману математичну модель, з’ясовувати реальний зміст параметрів, з якими припущеннями математична модель описує реальний процес, аналізувати отриманий результат, вводити необхідні корективи.