Кількість кредитів ECTS – 3, курс – 3, семестр – 6, лекції – 30 год., практичні заняття – 30 год., самостійна робота – 60 год., форма контролю – екзамен.