Кількість кредитів ECTS – 3, курс – 3, семестр – 6, лекції – 15 год., практичні заняття – 30 год., самостійна робота – 45 год., форма контролю – залік.

 Метою викладання навчальної дисципліни «Основи систем автоматизованого проектування» є формування у студентів комплексу знань і практичних навичок, необхідних для ефективного використання систем автоматизованого проектування при виконанні проектно-конструкторських робіт у процесі освоєння інших загальноінженерних і спеціальних дисциплін, а також у майбутній професійній діяльності.

Основні завдання навчальної дисципліни «Основи систем автоматизованого проектування» є:

– ознайомлення з принципами створення систем автоматизованого проектування;

– вивчення основних САПР, видів забезпечення САПР;

– освоєння методів роботи в САПР конструкторського та технологічного призначення.

 

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Основи систем автоматизованого проектування» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми технічного і технологічного характеру, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства та у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів харчових технологій.

Загальні компетентності

К01. Знання і розуміння предметної області та професійної діяльності

К02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

К04. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій

К07. Здатність працювати в команді.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

К16. Здатність управляти технологічними процесами з використанням технічного, інформаційного та програмного забезпечення.

К23. Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі дільниці).


У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР01. Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі харчових технологій.

ПР02. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.

вміти:

ПР03. Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень прикладного характеру.

ПР07. Організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування.

ПР12. Вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та програмного забезпечення.

 

Зміст дисципліни розкривається в таких темах:

1. Мета створення , принципи побудови та характеристики сучасних САПР обладнання харчових виробництв.

2. Проблема автоматизації проектування обладнання.

3. Інструментальні засоби САПР.

4. Сучасні програмні продукти САПР.

5. Задачі синтезу, аналізу та оптимізації в автоматизованому проектуванні.

6. Допустимі проектні рішення, проектні критерії, цільова функція

7. Створення комплекту робочої документації.

8. Технічне і організаційно-методичне забезпечення.

9. Сучасні САПР та їх тенденції розвитку.