Метою викладання курсу  “Основи метрології та вимірювальної техніки ” є надання знань і формування у студентів системного уявлення про основи технічних вимірювань та засоби вимірювання фізичних величин. Завдання курсу: засвоєння студентами відомостей про метрологію як наукову основу сучасної вимірювальної техніки, основи технічних вимірювань, похибки вимірювань та опрацювання результатів вимірювань, планування та організацію вимірювального експерименту, методи і засоби забезпечення єдності вимірювань, метрологічне забезпечення виробництва; засвоєння студентами знань, необхідних при розробленні, виготовленні та експлуатації засобів вимірювальної техніки, а також оволодіння практичними навичками роботи з різноманітними електро та радіовимірювальними приладами та їх раціонального використання для вимірюваня фізичних величин. Студент повинен знати: метрологічні аспекти вимірювання електричних, неелектричних, магнітних величин; методи і засоби забезпечення єдності вимірювань; основні методи та засоби вимірювання фізичних величин; класифікацію вимірювальних засобів; міри електричних величин; електричні вимірювальні пристрої; принцип роботи аналогових та цифрових засобів вимірювальної техніки; основи проведення випробування ЗВТ та оцінку їх точності; сферу використання вимірювальних засобів. Вміти: виконувати вимірювання вимірними інструментами та пристроями; проводити оцінювання похибок вимірювань; проводити опрацювання результатів вимірювань; володіти практичними навичками роботи з різноманітними електро та радіовимірювальними приладами та їх раціонального використання для вимірюваня фізичних величин; застосовувати набуті знання в курсовому і дипломному проектуванні.