Креативний потенціал особистості розміщений на перехресті мистецтва, бізнесу, технологій та індивідуальних характеристик. Вони лягли в основу креативної економіки, яка перетворилася на стратегічний напрям забезпечення зайнятості, продуктивності, стійкого економічного
зростання та підвищення конкурентоспроможності загалом.

Навчальний курс сприяє розширенню економічного світогляду його слухачів. Ви зможете здобути нові знання про сучасний тренд розвитку світової економіки – креативну економіку. Дізнаєтеся про сутнісний зміст креативності, її прояви та опануєте технології розвитку власної креативності. Ознайомитеся з теоретико-методологічною базою та прикладними аспектами функціонування креативного сектору економіки України, матимете змогу дослідити світові приклади функціонування моделей креативної економіки.

Спеціальні (предметні) компетентності: знання та розуміння предметної області; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблемні питання з використанням креативного підходу.

Програмні результати навчання: здатність здійснювати економічну діяльність у сфері креативних індустрій із застосуванням креативного підходу; вміння обґрунтовувати моделі залучення капіталу та покращення фінансування учасників ринку креативних індустрій.