Сучасний етап розвитку вищої освіти характеризується кардинальними змінами у системі соціально-гуманітарної підготовки студентів. Гуманізація освіти спрямована на інтелектуальний, естетичний та моральний розвиток особистості, підвищення рівня освіченості майбутнього спеціаліста.

Політичні та соціальні студії є важливою ланкою у циклі соціально-гуманітарної підготовки бакалаврів усіх спеціальностей. Її мета – вивчення сутності, основних форм і тенденцій політичного життя, політичних відносин та діяльності, політичних і соціальних інститутів, з'ясування поняття політики як однієї з найважливіших сфер діяльності людського суспільства, інституційної сутності суспільства, усвідомлення сут­ності політичних процесів та явищ, оволодіння основними термінами та категоріями політології та соціології на рівні їх відтво­рення і тлумачення для практичного застосування та вті­лення в процесі фахової діяльності майбутніх спеціалістів.

Вивчення навчальної дисципліни ”Політичні та соціальні студії” передбачає формування і розвиток у студентів особистісних якостей та формування загальнополітичних і соціальних компетентностей у вигляді комплексу знань, вмінь і навичок, а також надає можливості: 

·   знати об’єкт і метод політичної і соціальної наук взагалі і української зокрема, чітко оперувати і володіти її понятійно-категоріальним апаратом;

·   орієнтуватися в основних світових і вітчизняних соціологічних і політологічних школах, концепціях і напрямах, знати і вміти давати характеристики і оцінки вченням про політику та суспільство;

·   мати уявлення про сутність політичного та соціального життя життя, політичних відносин, про суб’єкт і об’єкт політики та суспільства, конституційні права людини і громадянина, місце і значення політичних систем і режимів у житті держави і громадянського суспільства;

·   уміти виділяти теоретичні, духовні та прикладні компоненти політичного та соціального  знання, усвідомлювати їхню роль і функції в підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистісного внеску в суспільно-політичне життя;

·   розуміти сенс і основні напрями розвитку світового політичного процесу, місце, роль і статус України в сучасному світі;

·   опанувати навички політичної культури, вміння застосовувати політичні та соціальні знання у професійній і громадській діяльності.

Запропонований конспект лекцій відображає сучасні досягнення світового та вітчизняного соціально-політичного знання в усьому його багатстві і різноманітності наукових спрямувань, охоплює основну проблематику сучасної політичної та соціологічної  науки, зокрема предмет і метод політології та соціології, розвиток політики як суспільного явища, історію соціально - політичної думки, проблеми функціонування політичного життя, суспільства та соціальних інститутів, утвердження громадянського суспільства і демократії, функціонування політичної системи та її інститутів, питання політичної свідомості і культури, проблеми світового політичного процесу і міжнародних відносин.

Конспект буде корисним для студентів усіх форм навчання в процесі самостійної роботи над навчальним матеріалом. Після кожної теми подаються проблемні теми доповідей і рефератів, які в свою чергу можуть бути темами для контрольних робіт студентів заочної форми навчання. Конспект містить також короткий словник основних термінів і понять, який сприятиме чіткому засвоєнню складного матеріалу. В структурі посібника і література та інтернет-ресурси до курсу. Подаються новітні підручники та навчальні посібники, словники та довідники, короткий словник основних термінів і понять.

Основна мета посібника полягає у залученні студентів до творчого, самостійного мислення, вільного володіння понятійно-категоріальним апаратом, застосуванні набутих знань у політичній та соціальній практиці. В конспекті лекцій використано матеріали з кращих підручників і посібників із політології та соціології та власний досвід написання подібного типу робіт: «Соціально – політичні студії» Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання/ укладач О.І.Ситник. Луцьк : Луцький НТУ, 2017- 68 с.