Метою викладання навчальної дисципліни  є надання студентам комплексу знань з будови, призначення, принципу роботи, основних регулювань машин та обладнання переробних і харчових виробництв.
призначення, принципу роботи, основних регулювань машин та обладнання
переробних і харчових виробництв.
 Основні завдання навчальної дисципліни
навчальної дисципліни- засвоєння знань з призначення, будови основних видів машин та вузлів, принципу роботи та розрахунку машин переробних і харчових виробництв.
принципу роботи та розрахунку машин переробних і харчових виробництв.
У результаті
вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 
знати:
ПР01. Знати і
розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі харчових
технологій.
вміти:
ПР02. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень
шляхом продовження освіти та самоосвіти.
ПР07. Організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами
переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із застосуванням
технічних засобів автоматизації і систем керування.
ПР12. Вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи,
виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та
програмного забезпечення.
ПР13. Обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або
реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та правила
експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових
продуктів запроектованого асортименту.
ПР18. Мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової групи.
групи.
ПР19. Підвищувати ефективність роботи шляхом
поєднання самостійної та командної роботи.