Мета: сформувати у студентів систему необхідних згідно з програмою теоретичних знань, теоретичних і практичних навичок з основних розділів вищої математики та вміння їх застосовувати в практичній та науковій діяльності.

Завдання: набуття студентами знань згідно з програмою з основних розділів вищої математики, які їм необхідні в практичній та науковій роботі. Виробити вміння: самостійно опрацьовувати навчальну та наукову математичну літературу й інші інформаційні джерела; поглиблювати знання, розвивати логічне та аналітичне мислення; математично досліджувати і розв’язувати реальні прикладні задачі та будувати їх математичні моделі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: необхідний апарат вищої математики, її основні положення, прийоми, методи, визначення математичних понять, термінів, правил, теорем, передбачених програмою;

вміти: відтворювати знання, передбачені даною програмою; точно висловлювати математичну думку; використовувати знання в практичній діяльності; здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання  нестандартних завдань; давати математичний опис (будувати модель) явища або процесу; розв’язувати  задачі і вправи, передбачені програмою; аналізувати задачу чи отриману математичну модель; з’ясовувати реальний зміст параметрів, їх взаємний вплив, з якими припущеннями математична модель описує реальний процес; аналізувати отриманий результат, вводити необхідні корективи.