Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом знань і умінь для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. А також набуття навичок і здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

В результаті вивчення дисципліни майбутні бакалаври повинні володіти сукупністю загальних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій, а також повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з створенням належних. безпечних та здорових умов праці, забезпеченням життя, здоров’я і працездатності під час роботи.