Мета дисципліни – опанування студентами основами знань математичного моделювання інженерних задач на етапах  проектування і застосування.

Завдання вивчення дисципліни - формування комплексу знань, вмінь та уявлень з питань застосування сучасного математичного апарату в поєднанні з комп’ютерною технікою для математичного  моделювання інженерних задач в процесі їх проектування і дослідження.  

Вимоги  до  вмінь  і  знань  студентів

знати:

-       основні поняття і визначення теорії моделювання;

-       класифікації моделей і види моделювання;

-       особливості застосування різних моделей і математичного моделювання.

вміти:

-       будувати алгоритм математичних моделей;

-       будувати і досліджувати однофакторні і багатофакторні регресійні моделі.

 володіти:

-    навичками практичного застосування програмних засобів на базі багатоцільових систем MathCAD, Microsoft Excel, STATISTICA,  SolidWorks тощо;

-    навичками  вибору  найбільш наочного способу  графічного представлення результатів моделювання.