Метою курсу «Фізика» є поглиблення знань студентів про основні властивості речовини і поля, засвоєння методів та методик отримання достовірних даних про фізичні властивості речовин, конструкційних матеріалів та залежності їх властивостей від змін оточуючого середовища. Викласти основні характеристики та методи вимірювання механічних, термічних, електричних, магнітних і оптичних властивостей речовин як на макро-, так і на мікроскопічному рівнях.

Завданням даного курсу є:

дати студентам достатньо широку теоретичну підготовку в області фізичних властивостей речовин та матеріалів, які дозволили б майбутнім спеціалістам орієнтуватись у потоці наукової і технічної інформації та забезпечили б їм можливість використовувати в роботі новітні фізичні принципи;

сформувати у студентів наукове мислення, правильне розуміння границь застосування різних фізичних понять, теорій та вміння оцінювати ступінь достовірності результатів, отриманих із допомогою експериментальних чи математичних методів дослідження;

ознайомити студентів із сучасною науковою апаратурою та виробити в них початкові навички проведення експериментальних досліджень з метою виявлення тих чи інших характеристик досліджуваного об'єкта;

сприяти розвиткові у студентів фізичного мислення та діалектичного світогляду.

Представлений курс фізики укладено на основі наступних видань:

1.    Укладачі Ящинський Л.В., Коваль Ю.В. Фізика. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів технічних напрямів підготовки денної та заочної  форм навчання. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 80 с.

 2.    Ящинський Л.В., Панасюк Л.І. Фізика. Конспект лекцій для студентів напряму «Охорона праці» денної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – 88 с.

 3.    Пастернак М.П. Хвильова оптика. Конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей усіх форм навчання. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету, 2007. – 27 с .

 4.    Лопатинський І.Є., Зачек І.Р. та iн. Фізика для інженерів. – Львів: Львівська політехніка, 2009. – 385 с.

 5.    Богацька І.Г., Головко Д.Б., Маляренко А.А.,      Ментковський Ю.Л.  Загальні основи фізики. – К: Либідь, 2005. – Т.1,2.

 6.    Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М., Габа В.М., Гончар Ф.М. Курс фізики – К.: Бескид біт, 2004. – 370 с.

 7.    Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики.    – К.: Либідь, 2006. – 487 с.

 8.    За редакцією Гаркуші І.П. Загальний курс фізики: Збірник задач. – К: Техніка, 2004. – 558 с.

 9.    За редакцією Горбачука І.Т. Загальна фізика: Збірник задач.   – К: Вища школа, 1993.- 359 с.