Мета вивчення дисципліни - набуття майбутніми фахівцями знань в області безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Завдання вивчення дисципліни - спроможність вміло й ефективно застосувати знання зі сфери безпеки життєдіяльності та охорони праці при вирішенні практичних завдань за отримуваною спеціальністю.


Мета вивчення дисципліни. Викладання дисципліни «Основи наукових досліджень» має на меті формування у студентів систематизованого комплексу компетентностей про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень, створити і розвинути практичні вміння у розв’язанні реальних задач з постановки, організації, планування і виконання наукових та науково-прикладних досліджень, а також управління науково-технічною роботою і колективною науковою творчістю.

Завдання вивчення дисципліни. Ознайомлення із засадами організації наукових досліджень в Україні; оволодіння сучасною методологією наукових досліджень; ознайомлення з особливостями вибору напрямів наукових досліджень та визначення етапів НДР; вивчення засад інформаційного забезпечення НДР; ознайомлення з методами проведення теоретичних та експериментальних досліджень; ознайомлення з особливостями оформлення результатів наукової роботи; формування практичних навичок раціональної організації наукової роботи.

Метою вивчення дисциплін є формування систематичних знань у студента про будову машин швейного виробництва, особливості їх конструкції, робочі процеси та принципи роботи обладнання у сфері технічного забезпечення швейної галузі, а також дослідження механізмів та взаємодії робочих органів.

Вивчення дисципліни сприяє розвитку інженерної діяльності майбутніх фахівців до вирішення практичних питань в умовах виробництва із налагодження та регулювання робочих механізмів машин з метою усунення неполадок в робочому процесі, освоєнню сучасної техніки та комплексного бачення професійної діяльності фахівця на виробництві.

Основні завдання навчальної дисципліни:

  • оволодіти основною термінологією робочих механізмів та процесів роботи швейного обладнання;
  • засвоїти основну будову, функції механізмів швейних машин, регулювання технологічних параметрів та циклограми роботи машин;
  • здійснювати раціональний підбір обладнання технологічної лінії для виготовлення певного асортименту швейних виробів;
  • одержати знання щодо виконання технологічних операцій на швейних машинах оснащених автоматизованими системами управління;
  • опонувати наявним та сучасним устаткування для виготовлення швейних виробів з метою удосконалення робочого процесу та економічної ефективності швейного виробництва в цілому.

Результати навчання:

знати: основи побудови типових механізмів технологічних машин; будову, роботу та регулювання, принцип дії основних типів технологічних машин;

вміти розбиратися в розмаїтті технологічного обладнання галузі, технологічних процесах, що здійснюються на підприємствах галузі; розбиратися в принципі роботи технологічного обладнання галузі, його регулюванні та змащенні; самостійно вивчати новітні види обладнання, використовуючи знання машинобудівної термінології, та умовне відображення машин за допомогою принципових схем, і визначати його технологічні можливості;

володіти навичками щодо вирішення завдань, пов’язаних з особливостями технологічних процесів виготовлення швейних виробів, визначенням виду сировини, її підготовкою та подальшою переробкою на технологічному обладнанні, розумінням комбінованих функціональних та кінематичних принципових схем окремих механізмів технологічного обладнання;

здатен продемонструвати знання щодо призначення та асортименту виробів, які виготовляються на сучасному технологічному обладнанні; формування навичок вивчення та використання сучасних видів обладнання, його структури, регулювання та сервісне обслуговування.