Навчальна дисципліна «Конструктивне моделювання деталей одягу» забезпечує професійний розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування фахових компетенцій і теоретико-методологічних знань щодо сутності та функцій проектування, конструювання та виготовленням виробів легкої промисловості

Метою дисципліни «Хімічні технології в галузі» є вивчення технологічних процесів та операцій оздоблювального виробництва, в результаті яких суворий текстильний матеріал набуває гарного зовнішнього вигляду та нових властивостей. В межах дисципліни вивчаються фізико-хімічні та колоїдно-хімічні явища, що лежать в основі технологічних процесів оздоблювального виробництва; будова, хімічні та фізико-хімічні властивості волокноутворюючих полімерів та волокон; теоретичні основи підготовки тканин з різних типів волокон до фарбування та друкування; теорія та практика колорування (фарбування і друкування) різними класами барвників усіх видів волокон; теоретичні основи і технологію загальних і спеціальних видів заключного оздоблення текстильних матеріалів з різних видів волокон.

Вивчення дисципліни передбачає набуття  компетентностей:

Здатність використовувати знання і розуміння фундаментальних наук для вирішення професійних задач.

Здатність організовувати та впроваджувати ефективні технологічні процеси виготовлення та/або реалізації виробів легкої промисловості різного цільового призначення.

Здатність професійно використовувати спеціальну термінологію з проектування й виготовлення продуктів виробництва та технологій легкої промисловості.

Здатність отримувати, зберігати, обробляти та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення завдань професійної діяльності, прогнозування якості на усіх етапах проектування, виготовлення та/або реалізації виробів легкої промисловості.

Результати навчання:

Застосовувати абстрактне мислення у розв’язуванні складних спеціалізованих задач з виробництва та технології легкої промисловості.

Визначати характеристики та якість продуктів легкої промисловості у лабораторних умовах за допомогою сучасних методів виробничого контролю.

Володіти професійною термінологією та основними поняттями з матеріалознавства, конструювання, технології, дизайну, товарознавства, технологічних процесів виготовлення виробів легкої промисловості, номенклатури показників якості.

Описувати, ідентифікувати та класифікувати об’єкти легкої промисловості.

Знати і розуміти технології виготовлення виробів легкої промисловості, включаючи здійснення технологічного, техніко-економічного та дизайнпроектування.

Вміти розробляти, удосконалювати або оцінювати продукти виробництва та технології легкої промисловості.