Мета вивчення дисципліни.

Вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» полягає у набутті студентом знань і умінь для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації (НС) і привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, та формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. А також набуття навичок і здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання вивчення дисципліни.

Основні завдання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці»:

- навчити майбутніх бакалаврів володіти сукупністю загальних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці згідно вимог напряму підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій;

- привити студентам вміння оцінювати небезпеки;

- навчити проводити розрахунки кількісної оцінки ризику небезпек, оцінки психологічних якостей особистості, що впливають на безпеку діяльності;

- надати можливість майбутньому фахівцю об’єктивно оцінювати безпеку виробничих процесів;

- навчити виявляти джерела небезпечних та шкідливих виробничих факторів та їх вплив на здоров’я людини;

- навчити основам електро- та пожежної безпеки;

- привити студентам вміння до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з створенням належних, безпечних та здорових умов праці, забезпеченням життя, здоров’я і працездатності під час виконання трудових обов’язків.


Дисципліна присвячена вивченню основ безпеки життєдіяльності та охорони праці. У першій частині дисципліни розглядаються надзвичайні ситуації природного і техногенного походження та захист населення від них; у другій – правові і організаційні основи охорони праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.

Мета. Навчальна дисципліна “Бізнес-комунікації” передбачає набуття майбутніми фахівцями системних знань розуміння концептуальних основ сутності бізнес-комунікацій, формування у них економічного мислення, адекватного ринковим відносинам, формування навичок організації, планування та ведення переговорного процесу, освоєння вербальних та невербальних засобів комунікації, набуття вмінь складати ділові листи, рекомендаційні листи, резюме у відповідності до сучасних вимог, формування навичок ефективного  правління комунікативними процесами у організації, аналізу комунікативних ситуацій та причин комунікативних невдач.

Завдання.  Основні завдання навчальної дисципліни “Бізнес-комунікації”: пізнання основ комунікації як науки, її предмету, методів та функцій; розуміння закономірностей бізнес-комунікацій як основи функціонування різних сучасних господарських систем; опанування категоріями та алгоритмами ділових комунікацій.

Найменування та опис компетентностей. Дисципліна Бізнес-комунікації забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

- здатність приймати обґрунтовані рішення;

- здатність генерувати нові ідеї (креативність);

- датність до адаптації та дії в новій ситуації;

- навички міжособистісної взаємодії; здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

- здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень та практики їх застосування;

- здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом;

- здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі.

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен: вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці управління для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта; використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій; обґрунтовувати управлінські рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних принципів, підходів, методів, прийомів; формувати ефективну систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.

 • Мета вивчення дисципліни. Вивчення дисципліни «Квалітологія виробів» має на меті формування теоретичних та практичних знань у студента про методологію і сучасні принципи контролю якості як системи технічних і адміністративних заходів, направлених на забезпечення виготовлення якісних виробів вітчизняних підприємств легкої промисловості, що повністю відповідатимуть вимогам нормативних документів. Вивчення дисципліни сприяє оволодінню студентами необхідних знань про сучасні державні акти та нормативні документи у сфері легкої промисловості, структуру та правила проведення оцінки якості виробів легкої промисловості, а також надбання навиків щодо втілення їх в практичну діяльність вищезгаданих положень.
 • Завдання вивчення дисципліни. Основні завдання навчальної дисципліни «Квалітологія виробів»: оволодіти основною термінологією та її значенням, що використовується в області оцінювання якості виробів легкої промисловості; опонувати нормативну документацію, об‘єктами стандартизації в яких виступають технологія швейного виробництва, продукція, методи випробування, показники якості, терміни в галузі швейного виробництва, норми чи характеристики, яким повинні відповідати показники якості матеріалів та готових виробів і т. д., а також графічні та умовні познаки у сфері легкої промисловості; засвоїти структуру нормативних документів та набути навички практичного використання основних методів з метою організації оцінки якості виробів легкої промисловості;      одержати знання щодо аспектів управління якістю і асортиментом товарів, номенклатури споживчих властивостей та характеристики асортименту, видів дефектів та особливостей їх визначення, факторів формування та збереження якості товарів легкої промисловості, а також метрологічного забезпечення якості продукції легкої промисловості; сформувати у студентів комплексне бачення про організацію технічного контролю виготовлення продукції на підприємствах легкої промисловості.
 • Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни. Інтегральна компетентність:  здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з виробництва та технологій легкої промисловості або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 • Загальні компетентності

  ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

  ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

  ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

  ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

   Фахові компетентності спеціальності

  СК3. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи для визначення характеристик матеріалів та виробів легкої промисловості.

  СК7. Здатність розв’язувати широке коло спеціалізованих проблем та задач у професійній діяльності, обґрунтовуючи вибір методів та запропонованих рішень.

  СК10. Здатність отримувати, зберігати, обробляти та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення завдань професійної діяльності, прогнозування якості на усіх етапах проектування, виготовлення та/або реалізації виробів легкої промисловості.

  СК13. Здатність застосовувати знання про склад і якість сировини та матеріалів під час вибору технологій і обладнання для виготовлення виробів легкої промисловості.
 • Результати навчання: 

  ПР1. Застосовувати абстрактне мислення у розв’язуванні складних спеціалізованих задач з виробництва та технології легкої промисловості.

  ПР4. Мати навички ділового спілкування, роботи в команді, уміти вести дискусію у сфері технологій легкої промисловості.

  ПР5. Визначати характеристики та якість продуктів легкої промисловості у лабораторних умовах за допомогою сучасних методів виробничого контролю.

  ПР6. Володіти професійною термінологією та основними поняттями з матеріалознавства, конструювання, технології, дизайну, товарознавства, технологічних процесів виготовлення виробів легкої промисловості, номенклатури показників якості.

  ПР10. Збирати, обробляти, аналізувати інформацію, що стосується виробів легкої промисловості, технологій їх виробництва, експертизи якості, техніко-економічних показників та попиту.

  ПР11. Мати навички самостійного виконання типових професійних завдань, керівництва групою та наставництва.

  ПР15. Вміти розробляти, удосконалювати або оцінювати продукти виробництва та технології легкої промисловості.

  ПР25. Вміти визначати відповідність якості виробів вимогам нормативних актів та ефективно реалізовувати цільові критерії асортиментної структури.

  ПР26. Вміти використовувати набуті теоретичні та професійні знання у сфері виробництва, реалізації та експертної оцінки виробів легкої промисловості.

Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес» є формування уявлення про теорію та методику занять фітнесом. Навчити основним закономірностям, принципам, методам, засобам оздоровчого фітнесу. Ознайомити з основами технічної, фізичної та тактичної підготовки спортсменів, які займаються силовими видами спорту. Вивчити техніку виконання і методику навчання спеціальних вправ з фітнесу(аеробіка, пілатес, степ-фітнес, стретчинг, памп-фітнес). Сприяти розвитку творчості в самостійному складанні комплексів з різновидів фітнесу. Прищепити студентам професійно-педагогічні навички в проведенні самостійних занять з оздоровчого фітнесу

Основні завдання навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес»:

‒ ознайомити основними засобами фітнесу та їх термінологічними назвами;

– ознайомити методикою проведення оздоровчих занять з різних видів фітнесу (аеробіка, пілатес, степ-фітнес, стретчинг, памп-фітнес);

– Оволодіти методикою організації та проведення змагань з різних видів фітнесу;

Оволодіти музично-руховими вміннями. необхідними для проведення занять з фітнесу;

Засвоїти знання теоретичного та практичного матеріалу курсу «Оздоровчий фітнес».

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Оздоровчий фітнес» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Володіння особливостями використання засобів, методів та принципів силових видів спорту, як основного процесу направленого на гармонійний розвиток особистості в сучасному суспільстві. Визначення місця теорії та методики атлетизму як суспільного явища і галузі в Україні. Вивчення особливостей тренувальних процесів з силових видів спорту та їх адекватність індивідуальним можливостям спортсменів. Набуття знань про основні положення та завдання озоровчого фітнесу.

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК02. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК03. Здатність спілкуватися українською мовою (усно та письмово).

ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК06. Здатність використовувати іноземну мову у професійній діяльності.

ЗК07. Здатність працювати у команді.

ЗК08. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК09. Навики здійснення безпечної діяльності.

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища, реалізації концепції сталого розвитку людства.

ЗК11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК01. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань знань про будову тіла людини та механізми життєдіяльності її організму, фізіологічні та біохімічні основи адаптації до фізичних навантажень різної спрямованості.

СК02. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання з теорії і методики фізичного виховання та спортивної підготовки.

СК06. Здатність використовувати різні методи та прийоми навчання, виховання та соціалізації особистості.

СК07. Здатність визначати закономірності, розвиток і форми психічних проявів людини, а також формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості.

СК09. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.

СК10. Здатність здійснювати організацію діяльності з використанням різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за топографічними картами та іншими засобами навігації.

СК11. Здатність здійснювати виміри у відповідності до метрологічних вимог, біомеханічний аналіз, синтез, моделювання фізичних вправ та керування рухами людини.

СК12. Здатність розв’язувати практичні проблеми за невизначених умов в окремих напрямах фізичної культури і спорту.

1.      Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР01. джерела виникненняоздоровчого фітнесу як дисципліни; особливості розвитку та механізм вдосконалення фізичних якостей спортсменів з урахуванням індивідуальних особливостей, віку, статі та інше;

ПР02. методику навчання техніці змагальних і спеціально-допоміжних вправ в оздоровчому фітнесі;

ПР03. структуру навчального-тренувального процесу з різновидів фітнесу.

вміти:

ПР04. володіти основами знаннями організації та проведення тренувань з оздоровчого фітнесу;

ПР06. контролювати навчально-тренувальний процес з фітнесу;

ПР09. аналізувати рівень адекватності навчального-виховного процесу, індивідуальним можливостям спортсменів, їх віковим та статевим характеристикам;

ПР10. оформляти основні документи планування навчального процесу з фізичного виховання;

ПР12. складати, записувати і проводити оздоровчо-тренувальні програми з різних видів аеробіки у відповідності до музичного супроводу;

ПР14. показувати і проводити під музичний супровід основні різновиди кроків, які використовуються в аеробіці;

ПР16. виконувати і проводити вправи стренфлексу;

ПР18. організовувати змагання з певного виду фітнесу;

володіти:

ПР05. Володіти навичками страхування і допомоги при виконанні вправ фітнесу;

ПР11. культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення;

ПР13. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері оздоровчого фітнесу.


Мета викладання дисципліни: ознайомлення з основами виробництва матеріалів, що застосовуються в легкій промисловості, їх асортиментом, фізико-механічним та хімічними властивостями; вивчення класифікації, асортименту і характеристики допоміжних матеріалів; основних принципів вибору матеріалів для виробів у відповідності з їх призначенням, конструкцією та технологією виготовлення.

Завдання та предмет дисципліни:

– ознайомити студентів з основними виробництвами сучасних матеріалів, їх асортиментом. навчити визначати основні фізичні та механічні характеристики основних та допоміжних матеріалів;

– ознайомити студентів з асортиментом основних і допоміжних матеріалів для виробів легкої промисловості.

– навчити науково обґрунтовано вибирати матеріали з урахуванням вимог до виробу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– будову та властивості текстильних матеріалів, трикотажних та нетканих полотен, натуральної шкіри, штучних та синтетичних шкір, гуми та інших полімерних матеріалів для взуття;

– основи виробництва згаданих матеріалів;

– зміни, що відбуваються з матеріалами під впливом факторів виробництва, експлуатації та догляду;

– методи визначення фізико-хімічних та механічних властивостей цих матеріалів;

– класифікацію, асортимент і характеристику основних та допоміжних матеріалів;

– принципи вибору матеріалів і вплив їх властивостей на показники якості виробів

вміти:

– оцінювати будову, властивості та якість матеріалів;

– формулювати вимоги до матеріалів;

–вибирати матеріали залежно від призначення виробу та умов його роботи.

Вивчення дисципліни забезпечує набуття студентами спеціальних компетентностей:

– здатність застосовувати сучасні експериментальні методи для визначення характеристик матеріалів та виробів легкої промисловості;

– здатність системно описувати процеси виготовлення виробів легкої промисловості та знаходити оптимальні рішення виробничих й технологічних задач;

– здатність професійно використовувати спеціальну термінологію з проектування й виготовлення продуктів виробництва та технологій легкої промисловості;

– здатність здійснювати техніко-економічне обґрунтування виробничих рішень, зокрема з вибору матеріалів, асортименту продукції, їх споживних властивостей та устаткування технологічних процесів.

Програмні результати навчання:

– знати і розуміти фундаментальні та прикладні науки на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми;

– визначати характеристики та якість продуктів легкої промисловості у лабораторних умовах за допомогою сучасних методів виробничого контролю;

– володіти професійною термінологією та основними поняттями з матеріалознавства, конструювання, технології, дизайну, товарознавства, технологічних процесів виготовлення виробів легкої промисловості, номенклатури показників якості;

– формувати структуру асортименту виробів легкої промисловості у відповідності до їх цільового призначення й вимог стандартів та споживачів.