Методичні вказівки до лабораторних занять

для здобувачів  першого (бакалаврського) рівня

освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування»

галузі знань 19 Архітектура та будівництво

спеціальності 191 Архітектура та містобудування

денної і заочної форм навчання