Метою вивчення дисципліни «Право соціального забезпечення» є формування глибоких теоретичних знань,  навичок аналізу та вміння застосовувати правові норми, що регламентують порядок реалізації права особи на соціальне забезпечення в Україні  за умови настання соціального ризику.

Завданнями навчальної дисципліни є надання системних знань про засади нормативно-правового регулювання суспільних відносин у сфері соціального забезпечення; підвищення рівня правової культури і правосвідомості студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні засади появи, існування та перспективи розвитку права соціального забезпечення та його науки; поняття та систему права соціального забезпечення; види соціальних ризиків; організаційно-правові форми соціального забезпечення; особливості правового положення суб’єктів, а також їх права та обов’язки; систему страхового пенсійного забезпечення; правові ознаки спеціальних пенсій; правові підстави надання соціальних послуг; види соціальних пільг.

вміти: орієнтуватися в термінологічному апараті, який містить законодавство права соціального забезпечення та вміти аналізувати його; застосовувати відповідні нормативно-правові акти, якими регулюються відносини соціального забезпечення; оперувати концептуальними аспектами  впровадження та реалізації пенсійної реформи в Україні; аналізувати джерела права соціального забезпечення; визначати перспективи розвитку законодавства.