Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними теоріями підприємництва, із загальними поняттями та категоріями, що розглядаються в теорії ведення підприємництва, розглянути соціально-економічний зміст підприємництва, розкрити основні функції підприємця, висвітлити проблеми та перешкоди в здійсненні міжнародної підприємницької діяльності, проаналізувати яким чином здійснюється державне регулювання підприємницької діяльності в Україні.
Основні завдання вивчення дисципліни: вивчення об’єктивних закономірностей виникнення і розвитку теорій підприємництва, розмежування категорій підприємництва, виокремлення функцій підприємця.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
- об’єктивні закономірності виникнення і розвитку підприємництва;
- розвитку ринкового середовища і його функціонування;
 - суть основних понять ринкових відносин (бізнес, конкуренція, попит, пропозиція);
- механізм організації і ведення власної справи;
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:
- розробляти і обґрунтовувати підприємницькі ідеї;
- самостійно проводити аналітичну оцінку ефективності підприємницької діяльності;
- розробляти, оформляти і презентувати власний бізнес-план тощо.
Студент повинен мати навички:
-           конспектування літературних джерел;
-           публічного виступу;
-           самостійної роботи з вивчення матеріалів навчальної дисципліни;
-           вільного володіння понятійним апаратом;
-           оперування термінологією під час виконання навчальних завдань та виступів на семінарах, конференціях тощо.