Мета навчальної дисципліни «Основи академічного письма» полягає у:  

– вивченні та дотриманні норм академічної доброчесності у навчанні;

– формуванні вмінь і навичок правильного розуміння й аналізу академічного письма.

Завдання:

– формування чіткого і правильного розуміння ролі академічної доброчесності у науковій сфері;

– вироблення навичок самоконтролю за дотриманням норм сучасної української літературної мови та дотриманням вимог культури усного й писемного мовлення;

– розвиток креативного мислення студентів;

– формування навичок оперування українською науковою термінологією;

– редагування, коригування та переклад наукових текстів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати: основі поняття і принципи академічного письма; особливості наукового стилю письмових та усних текстів; принципи організації наукових текстів;

вміти: застосовувати отримані знання при написанні навчальних дослідницьких робіт в письмовому та усному форматах; працювати з науковими текстами та бібліографією;  готувати план і текст письмової роботи; відбирати мовні засоби, придатні для наукового стилю; готувати презентацію тексту і допоміжні матеріали до неї; уміти укладати резюме та мотиваційний лист.