Мета навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» полягає у розширенні та поглибленні теоретичних знань студентів з питань, пов’язаних з формуванням їхньої комунікативної компетентності; набуттям професійно-комунікативного досвіду, що сприятиме розвиткові креативних здібностей, активізації пізнавальних інтересів.

Цей курс передбачає формування професійної майстерності та конкурентоспроможності сучасного фахівця.

Завдання:

– сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

– забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;

– виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

– розвивати творче мислення студентів;

– виховати повагу до української мови, до мовних традицій;

– сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: визначення про літературну мову, культуру мови; норми сучасної української літературної мови; функціональні стилі української літературної мови; різні типи словників; особливості комунікативно-мовленнєвих ситуацій, характерних для фахової діяльності; особливості усного спілкування; види документів за класифікаційними ознаками; вимоги щодо їх укладання та написання;

вміти: правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв'язання проблем і завдань у професійній діяльності; сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів; скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, тези, конспект, реферат тощо; робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети; складати різні типи документів (накази, протоколи, заяви, службові листи і та ін.), правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їхню специфіку; послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою.