Основи програмування

Предметом вивчення дисципліни основи програмування є оволодіння основами структурного програмування в середовищах С/С++ які є на сьогодні високодосконалими інструментами створення прикладних програм. З появою операційної системи Windows принципово змінились основні засади створення програм, які сьогодні мають удосконалений і сучасний графічний інтерфейс; можливості приєднання та використання стандартних функцій Windows та інших операційних систем, підтримувати роботу у локальних мережах, обмінюватись даними з іншими програмами в процесі виконання. Безпосередньо програмування у Windows можливе із застосуванням принципів об'єктно-орієнтовного програмування реалізованого на базі описаних вище програмних підходів і понять, що можуть бути відтворені у програмних середовищах С\С++.

Метою викладання дисципліни є надання студентам знань, умінь і навичок структурного та об’єктно-орієнтовного програмування в вищезгаданих середовищах. Студент повинен засвоїти сучасні методи програмування з підтримки операційної системи Windows, вміти використовувати середовище С та Воrland C++ для розробки прикладних програм.

Завдання. В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти конфігурувати і розробляти структурні прикладні програми за допомогою засобів комп’ютерної техніки з підтримки Windows у середовищі С/С++ та навчитись розробляти і застосовувати їх ресурсні можливості.

Завдання, які передбачається вирішити під час викладання дисципліни „Основи програмування”:

·       Володіти основами програмування С/С++;

·       Визначати для вирішення задачі технологію програмування, мову, систему програмування, інструментальне середовище;

·       Здійснювати функціональну та об’єктну декомпозицію програми відповідно до обраної технології програмування;

·       Виконувати розробку коду програми;

·       Виправляти синтаксичні та семантичні помилки та рефакторинг коду (налагоджувати та тестувати програму);

·       Володіти методами та технологіями об'єктно-орієнтованого програмування;

·       Програмувати динамічні структури даних;

·       Обробляти виключення;

·       Вміти практично використовувати можливості мови програмування для розв’язання поставлених прикладних задач.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-                              знати основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування в середовищі Borland С/С++;

-                              методологію розробки прикладних програм для Windows;

-          застосування файлів та ресурсів програмного середовища;

-          призначення окремих складових і їх властивості та меню програмного середовища;

-          налаштування середовища;

-          здійснення окремих дій та можливості компілятора;

-          принципи налагодження програмних продуктів та відслідковування параметрів;

-          підходи застосування основних бібліотечних ресурсів;

-          програмні представлення окремих об’єктів та принципи об’єктно-орієнтовного програмування;

-          алгоритми розв’язання задач прикладного характеру;

-          підходи створення блок-схем до поставлених задач;

-          концепцію застосування файлів та функцій інших користувачів;

-          концепцію застосування об’єктних модулів та файлів виконання;

-          правила використання ANCI-стандарту;

-          можливості експорту функцій з мови С та АСЕМБЛЕР в Borland С++;

-          теорію класового програмування;

-          основні теоретичні підходи зв’язування класових функцій: інкапсуляції, наслідування та поліморфізму;

-          особливості перевантаження та використання класових функцій;

-                              основні підходи щодо економії пам’яті та ресурсів при створенні прикладних програм.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

-        володіти основами програмування;

-        визначати для вирішення задачі технологію програмування, мову, систему програмування, інструментальне середовище;

-        здійснювати функціональну та об’єктну декомпозицію програми відповідно до обраної технології програмування;

-        виконувати розробку коду програми;

-        виправляти синтаксичні та семантичні помилки та рефакторинг коду (налагоджувати та тестувати програму);

-        володіти методами та технологіями об'єктно-орієнтованого програмування;

-        програмувати динамічні структури даних;

-                        обробляти виключення;

-                              розробляти структурні прикладні програми за допомогою засобів комп’ютерної техніки;

-                              розробляти у середовищі С++ сучасні програми для операційної системи Windows;

-                              реалізовувати принципи об’єктно-орієнтованого програмування в середовищі Borland С/С++;

-                              застосовувати методологію розробки прикладних програм для Windows;

-                              застосувати файли та ресурси програмного середовища;

-          використовувати окремі складові і їх властивості та меню програмного середовища при особливих підходах створення програм-додатків;

-          налаштувати середовище;

-          здійснювати окремі особливі дії та застосовувати можливості компілятора;

-          налагоджувати програмні продукти та відслідковувати важливі параметри компіляції;

-          застосовувати основні бібліотечні ресурси;

-          створювати програмні представлення окремих об’єктів та практично втілювати принципи об’єктно-орієнтовного програмування;

-          розуміти та реалізовувати алгоритми розв’язання геометричних задач за спеціалізацією;

-          створювати блок-схеми до поставлених задач;

-          застосовувати файли та функції інших користувачів;

-          застосовувати об’єктні модулі та файли виконання в додатках;

-          дотримуватись правил використання ANCI-стандарту;

-          використовувати експорт функцій з мови С та АСЕМБЛЕР в Borland С++;

-          застосовувати теорію класового програмування;

-          реалізовувати основні теоретичні підходи зв’язування класових функцій: інкапсуляції, наслідування та поліморфізму;

-          перевантажувати класові функції та застосовувати їх;

-                              дотримуватись основних підходів щодо економії пам’яті та ресурсів при створенні прикладних програм.