Загальне

Мета: засвоїти основні закони загальної хімії, закономірності будови речовини і хімічних перетворень, роль живої речовини в міграції хімічних елементів земної кори, а також значення хімічних елементів у життєдіяльності та еволюції живих організмів, способи отримання та властивості окремих неорганічних речовин і матеріалів, знати перспективи їх використання в народному господарстві та їх вплив на навколишнє середовище.

 

Основні завдання:

-        сприяти розвитку у студентів хімічного мислення і діалектичного світогляду;

-        добитися твердого засвоєння студентами основних теорій і законів хімії, закономірностей хімічних перетворень і властивостей речовин;

-        ознайомити студентів з технікою виконання деяких лабораторних прийомів та хімічних розрахунків, виробити навики самостійної роботи в хімічній лабораторії, оцінки та узагальнення одержаних результатів;

-        показати важливу роль хімії і хімічних методів у створенні, експлуатації та утилізації матеріалів та композитів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-        основні закони хімії;

-                    електронну будову атома;

-                    поняття про тепловий ефект, швидкість хімічної реакції та хімічну рівновагу;

-                    способи вираження концентрації розчинів:

-                    ступінь окиснення, окисник, відновник;

-        будову гальванічного елемента;

-                    закономірності електролізу;

-                    основні властивості найпоширеніших хімічних елементів та їх сполук;

-                    поняття про геохімію, біогеохімію;

-                    міграцію хімічних елементів у природі;

-                    поняття про біоелементи, органоелементи, біометали;

-                    аналітичну класифікацію кислотно-лужним способом катіонів і аніонів;

-                    дію групових реактивів на кожну аналітичну групу катіонів і аніонів;

-                    поняття про селективні, специфічні та групові реагенти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

-        складати формули речовин і хімічні рівняння;

-        користуватися періодичною системою хімічних елементів;

-        розрахувати тепловий ефект хімічної реакції;

-        розрахувати концентрацію розчину;

-        визначати ступінь окиснення елемента;

-        складати окисно-відновні реакції, урівнювати їх методом електронного балансу;

-        записати схему гальванічного елемента;

-        характеризувати елемент та його сполуки на основі періодичної системи;

-        записувати та урівнювати хімічні рівняння, що ілюструють властивості речовин;

-        проводити розрахунки за хімічними рівняннями;

-        класифікувати хімічні елементи у земній корі по В.І. Вернадському;

-        експериментально визначати якісний склад речовини.