Предметом вивчення навчальної дисципліни є, на базі теоретичних та практичних знань, розробка методів постановки та розв’язання прикладних фізичних задач, що ставляться у конкретних галузях інженерної діяльності, тобто створення фізичної моделі певного технологічного процесу для його розуміння, модернізації чи заміни більш досконалим.

Навчальна дисципліна "Фізика" – комплексна. Вона складається з семи розділів: "Механіка", "Молекулярна фізика і термодинаміка", "Електростатика. Постійний електричний струм",  "Електромагнетизм. Коливання і хвилі", "Оптика", "Атомна та ядерна фізика", які є органічним цілим, де один розділ розвиває й доповнює інші.

"Механіка"олекулярна фізика і термодинаміка" є основою сучасної фізики. Ці розділи вивчають класичні підходи до розуміння явищ природи.

"Електростатика. Постійний електричний струм", "Електромагнетизм. Коливання і хвилі"  базується на знаннях та методах попередніх розділів і вивчає взаємодію нерухомих та рухомих заряджених об’єктів між собою та з оточуючими полями.

"Оптика", "Атомна та ядерна фізика", на основі сучасних даних про навколишній світ, про взаємодію матеріальних об’єктів між собою, дає можливість сформувати цілісну систему знань про фізичний простір.

 Метою дисципліни є:

·         Засвоєння студентами основних законів класичної та сучасної фізики.

·         Формування у студентів наукового мислення, свідомого застосування фізичних законів, теорій та вміння оцінювати ступінь достовірності результатів, одержаних за допомогою експериментальних методів дослідження.

·         Ознайомлення з основними методами дослідження властивостей матеріалів на базі широкої теоретичної підготовки в галузі фізики.

·         Засвоєння студентами прийомів і навиків розв’язання конкретних завдань, які виникають у практичній роботі.

·         Знайомство студентів із сучасною літературою та засвоєння основ проведення експериментальних наукових досліджень конструктивних матеріалів.

Найкращою гарантією глибокого і міцного засвоєння матеріалу є заінтересованість студентів у здобуванні знань. Для підтримування цього інтересу використовуються різноманітні дані про новітні дослідження, лекційні демонстрації та аудіовізуальні засоби.

 Основними завданнями вивчення дисципліни є:

·                     Освоєння студентами основ достатньо широкої теоретичної підготовки в області фізичних властивостей матеріалів, які дозволили б майбутнім спеціалістам орієнтуватись у потоці наукової і технічної інформації та забезпечили б їм можливість використовувати в роботі новітні фізичні принципи;

·                     Формування у студентів наукового мислення, правильного розуміння границь застосування різних фізичних понять, теорій та вміння оцінювати ступінь достовірності результатів, отриманих із допомогою експериментальних чи математичних методів дослідження;

·                     Ознайомлення студентів із сучасною науковою апаратурою та вироблення в них початкових навичок проведення експериментальних досліджень із метою виявлення тих чи інших характеристик досліджуваного об’єкта;

·                     Сприяння розвиткові у студентів фізичного мислення та діалектичного світогляду;

·                     Подання історії фізичної науки та наголошення ролі вітчизняних учених у дослідженні фізичних процесів та  технологій.