Мета дисципліни є засвоєння знань з принципів організації обробки, передачі та збереження інформації в інформаційних системах  та вимірювальній техніці.

Предметом є створення системи знань про інформаційні технології у сучасній метрології, розвиток понятійного апарату, вироблення навичок практичного застосування вмінь проектування інформаційних систем.

Задачі дисципліни:

·        вивчення програмних середовищ для створення засобів вимірювання;

·        вивчення технічного, інформаційного і програмного забезпечення інформаційних систем, структури і організації системи;

·        опанування основами програмування Еxcel;

·        опанування основами Еxcel, SimuLINK;

·        знайомство з цифровою обробкою сигналів сенсорів;

·        моделювання нелінійних автоколивальних систем вимірювальних перетворювачів.

Вимоги до вмінь і знань студентів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

·        основи роботи у середовищі LabVIEW, Еxcel, SimuLINK, Python;

·        процес створення моделі обробки похибок засобів вимірювання;

·        інтерфейс Еxcel та команди загального призначення.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

·        вміти виконувати апроксимацію характеристик вимірювальних перетворювачів засобами мови Еxcel і Python;

·        впевнено працювати з сучасними програмами, в середовищі у якій виконують обробку даних експериментальних досліджень;

·        виконувати цифрову обробку сигналів сенсорів (пакет Signal Processing Toolbox);

·        моделювати нелінійні автоколивальні системи вимірювальних перетворювачів (пакет SimuLINK);

·        створювати віртуальні прилади у середовищі LabVIEW, а також мати навички роботи з віртуальними приладами, стендами для калібрування ЗВ.