Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування  мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-        основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини;

-        характеристики зовнішніх та внутрішніх негативних факторів;

-        вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її безпеки;класифікація і нормування шкідливих та небезпечних факторів, що негативно впливають на здоров'я людини;

-        методи виявлення шкідливих та небезпечних факторів;

-        законодавчі акти та нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності людини;

-        основні принципи колективної безпеки;

-        принципи гармонійного розвитку людини та сталого розвитку людства.

вміти:

-          аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;

-          оцінювати середовища перебування стосовно особистої безпеки, безпеки колективу;

-          самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі виникнення екстремальних ситуацій;

-          забезпечувати особисту безпеку в екстремальних ситуаціях;

-          розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на забезпечення здоров'я людини та її гармонійний розвиток;

-          визначити психофізіологічні особливості людини та їх роль у забезпеченні особистої безпеки;

-          оцінювати негативні фактори середовища перебування та визначити шляхи усунення їх дії на людину;

-          надати певну медичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та іншим потерпілим;

-          визначити вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної відповідальності.