Метою викладання навчальної дисципліни «Транскордонне співробітництво» сформувати у студентів цілісний суспільно-економічний погляд на особливості та тенденції розвитку прикордонних територій, специфіку транскордонного співробітництва та визначити його роль у підвищенні конкурентоспроможності регіонів в умовах розширення сучасних євроінтеграційних процесів.

Основні завдання навчальної дисципліни «Транскордонне співробітництво»: вивчення системи понять транскордонного співробітництва, організації різних його форм співпраці, зокрема єврорегіонів, напрямів здійснення співпраці на прикордонних територіях, вітчизняного та закордонного досвіду реалізації інтеграційного потенціалу суміжних територій.

По завершенню вивчення дисципліни «Транскордонне співробітництво» студенти зможуть:

·      Знати та розуміти теорії та методології здійснення співробітництва на прикордонних регіонах.

·      Знати і розуміти теоретичні основи та принципи транскордонного співробітництва.

·      Знати механізм функціонування що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування на прикордонних регіонах.

·      Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

·      Визначати особливості сучасних тенденцій розвитку прикордонних територій та процесів транскордонної співпраці.

·      Застосовувати відповідні теорії та методології здійснення співробітництва на прикордонних регіонах.

·      Розуміти принципи, методи та інструменти державного  регулювання.

·      Формувати і аналізувати та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

·      Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан ринкової системи.

·      Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у макроекономічній сфері діяльності.

·      Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик ринкових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

·      Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

·      Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

·      Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

·      Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані  економічні рішення.

·      Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

·      Володіти методичним інструментарієм вивчення понять транскордонного співробітництва, організації різних його форм співпраці, зокрема єврорегіонів, напрямів здійснення співпраці на прикордонних територіях, вітчизняного та закордонного досвіду реалізації інтеграційного потенціалу суміжних територій.

 

·      Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері транскордонного співробітництва.

·      Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження процесів на міжнаціональному рівні.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:

– навчального модуля № 1 «.Теоретичні основи транскордонного співробітництва в системі міжнародних інтеграційних процесів». 

– навчального модуля № 2 «Ефективність транскордонного співробітництва та механізм його активізації». 

Кожен з модулів є логічною завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.