Мета дисципліни "Правознавство"– є формування у студентів високого рівня правосвідомості та правової культури і освіти.

Завдання дисципліни "Правознавство"– вивчення основ права, його розуміння, правомірність поведінки і юридична відповідальність, як необхідна умова життєдіяльності кожного громадянина України. Програма передбачає поглиблення знань студентами — прав і свобод людини і громадянина, її правовий захист, вміння орієнтуватися в системі чинного законодавства та його застосування в професійній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: 

роль і місце правознавства в системі знань; зміст Конституції України, основні положення Цивільного, Кримінального, Сімейного, Земельного, Житлового кодексів, Кодексу законів про працю України та інших законодавчих та підзаконних актів.

Вміти:

аналізувати та тлумачити нормативно-правові акти, користуватися понятійним апаратом, 

мати навички щодо застосування набутих теоретичних знань, у процесі практичної діяльності.

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Правознавство» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у сфері права або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень юридичної науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності

ЗК01. Знання і розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК02. Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК08. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.

ЗК09. Здатність до критики й самокритики.

ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК11. Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина в Україні.

Спеціальні компетентності:

СК06. Здатність застосовувати базові знання основних галузевих нормативно-правових актів, довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів.

 

Програмні результати навчання

ПР02. Вміти критично осмислити основні теорії, принципи, методи та поняття у навчанні та професійній діяльності.

ПР05. Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної роботи.

ПР06. Вміти укладати ділову документацію та працювати з джерелами технічної інформації державною та іноземною мовами.

ПР10. Вміти збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати та інтерпретувати інформацію під час здійснення професійної діяльності.

ПР13. Формувати і відстоювати власну світоглядну та громадську позицію, діяти соціально відповідально та свідомо.

ПР14. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства, вести здоровий спосіб життя.

ПР21. Застосовувати нормативні та довідкові дані для контролю відповідності технічної документації, виробів і технологій стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам.