Метою викладання навчальної дисципліни «Організація тренувального процесу в плаванні» набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок для організації та проведення навчально-тренувальних занять  з плавання.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація тренувального процесу в плаванні» є:

- надання студентам базових знань про форми, методи та принципи спортивної підготовки спортсменів до змагальної діяльності

- вивчення основ техніки, тактики плавання, особливостей методики проведення, навчально-тренувальних занять з плавання

- ознайомлення з законодавчо-нормативною базою;

- формування впевненості в особистих здібностях і можливостях, подолання  психологічних бар'єрів;

Компетенції та заплановані результати навчання

Дисципліна «Організація тренувального процесу в плаванні» забезпечує набуття здобувачами освіти компетенцій.

Магістр  фізичної культури і спорту здатний розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів відповідних наук, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Ключові компетенції:

Загальні компетентності:

ЗК-01   Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

         ЗК-02 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК-03 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК-04 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

         КС-01 Здатність до розуміння наукових теорій та концепцій,  використання сучасних методів та технологічних рішень, необхідних для розв’язання задач у сфері фізичної культури і спорту.

        КС-02 Здатність застосовувати знання, вміння та навички під час практичного вирішення професійних завдань у різних суб’єктах сфери фізичної культури і спорту.

КС-05 Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних груп населення у сфері фізичної культури і спорту.

КС-04   Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії для успішної професіоналізації у сфері фізичної культури і спорту.

соціально-особистісні

КС-05   Здатність визначити суперечності та прогалини у наявному знанні з функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту

КС-06   Здатність планувати, організовувати та здійснювати самостійні наукові дослідження з проблем фізичної культури і спорту, визначати перспективи подальших наукових пошуків.

         КС-07    Здатність до впровадження результатів наукових  досліджень у практичну діяльність. 

1.      Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен                             

знати:

 – історію виникнення та розвитку плавання;

 – форми роботи та розвитку масового плавання;

 – класифікацію основних прийомів техніки плавання (кролем на грудях та спині, прикладного плавання);

 – основи методики навчання вивчених способів плавання;

 – організацію та проведення змагань з плавання (кролем на груді та спині);

 

вміти:

 – спланувати і організувати навчально-тренувальне заняття з плавання;

 – використовувати метод пояснення показу основних технічних прийомів;

-застосовувати різні форми та методи у тренувальній роботі;

– організувати і проводити змагання з плавання та оформити відповідну документацію;

 

результатів навчання:

Розуміння основних понять, засвоєння  фізіологічних та біохімічних закономірностей організму спортсмена, формування тренувальних ефектів у процесі тренувальних занять, засвоєння  структури і змісту тренувальних занять, володіння методами та засобами проведення тренувальних занять, уміння будувати тренувальний процес у річному циклі підготовки і  розробляти тренувальні програми розвитку та удосконалення рухових здібностей,  формування техніко-тактична та психологічна підготовка плавців.