Мета – надання студентам необхідних теоретичних знань про роботу та застосування мікропроцесорів мікропроцесорних систем, мікроконтролерів, оволодіння основами мікропроцесорної схемотехніки у ході виконання ряду лабораторних робіт, формування у студентів системного підходу до рішення актуальних задач застосування цифрового сучасного обладнання та засобів обчислювальної техніки.

Завдання – привити студентам вміння та навички аналізу та синтезу сучасних цифрових систем керування приладами із застосуванням комп'ютерних технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–                теорію та принципи побудови сучасних цифрових та мікропроцесорних систем;

–                загальні принципи і тенденції розвитку мікропроцесорних систем керування виробничими та технологічними об’єктами та процесами;

–                основи побудови сучасних технічних засобів мікропроцесорного керування;

вміти:

–               Аналізувати та підбирати цифрові та мікропроцесорні системи керу­вання;

–               самостійно працювати над вивченням курсу з використанням підручників, навчаль­них посібників, довідкової та спеціальної літератури;

–               розуміти та аналізувати сучасні досягнення науки і техніки в галузі мікропроцесорних систем;

–                працювати із спеціальною вимірювальною апаратурою;

–               самостійно і технічно грамотного вирішувати проектні, дослідницькі та експлу­атаційні задачі стосовно цифрових та мікропроцесорних систем;


Мета дисципліни є засвоєння знань з принципів організації обробки, передачі та збереження інформації в інформаційних системах  та вимірювальній техніці.

Предметом є створення системи знань про інформаційні технології у сучасній метрології, розвиток понятійного апарату, вироблення навичок практичного застосування вмінь проектування інформаційних систем.

Задачі дисципліни:

·        вивчення програмних середовищ для створення засобів вимірювання;

·        вивчення технічного, інформаційного і програмного забезпечення інформаційних систем, структури і організації системи;

·        опанування основами програмування Еxcel;

·        опанування основами Еxcel, SimuLINK;

·        знайомство з цифровою обробкою сигналів сенсорів;

·        моделювання нелінійних автоколивальних систем вимірювальних перетворювачів.

Вимоги до вмінь і знань студентів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

·        основи роботи у середовищі LabVIEW, Еxcel, SimuLINK, Python;

·        процес створення моделі обробки похибок засобів вимірювання;

·        інтерфейс Еxcel та команди загального призначення.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

·        вміти виконувати апроксимацію характеристик вимірювальних перетворювачів засобами мови Еxcel і Python;

·        впевнено працювати з сучасними програмами, в середовищі у якій виконують обробку даних експериментальних досліджень;

·        виконувати цифрову обробку сигналів сенсорів (пакет Signal Processing Toolbox);

·        моделювати нелінійні автоколивальні системи вимірювальних перетворювачів (пакет SimuLINK);

·        створювати віртуальні прилади у середовищі LabVIEW, а також мати навички роботи з віртуальними приладами, стендами для калібрування ЗВ.

    Мета викладання даної дисципліни є вивчення та опанування студентами методів представлення та аналізу характеристик цифрових сигналів. Вивчення базових алгоритмів цифрової обробки сигналів. Формування практичних навичок реалізації систем цифрової обробки сигналів.

    Завдання дисципліни – надати студентам знання  з основ теорії цифрової обробки вимірювальних сигналів, що охоплює відомості про математичні моделі та методи цифрової обробки сигналів; ефективні алгоритми перетворення та аналізу сигналів