Навчальна дисципліна «Основи експлуатації, обслуговування і ремонту АТЗ» забезпечує формування у фахівців комплексу професійних знань щодо методів і засобів технічного обслуговування (ТО) та поточного ремонту (ПР) автомобілів, методів розробки технологічних процесів проведення ТО та ПР автомобілів. Оволодіння основами технічної експлуатація автомобілів є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі автомобільного транспорту.

По завершенню вивчення дисципліни «Основи експлуатації, обслуговування і ремонту АТЗ» студенти зможуть:

– ефективно використовувати у професійній діяльності нормативно-правові, законодавчі актів України, Правила технічної експлуатації автомобільного транспорту України, інструкції та рекомендації з експлуатації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту та їх систем;

– використовувати у професійній діяльності знання з устрою інфраструктури автомобільного транспорту, організації руху і перевезень, розрізняти об’єкти автомобільного транспорту та їх складові, визначати вимоги до їхньої конструкції;

– розробляти і впроваджувати технологічні процеси, підбирати технологічне устаткування, здійснювати технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації при виробництві, експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів;

– здійснювати діяльність з розробки, оформлення та впровадження у виробництво документації щодо визначеності технологічних процесів виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та інших інструктивних вказівок, правил та методик;

– розробляти з урахуванням естетичних, міцнісних і економічних параметрів технічні завдання і технічні умови на проектування дорожніх транспортних засобів та інфраструктури автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховувати завантаження устаткування та показники якості продукції;

– організовувати технологічні процеси виробництва, діагностування, технічного обслуговування й ремонту дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів;

– організовувати експлуатацію дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, та об’єктів транспортної інфраструктури у відповідності до вимог нормативно технічної документації та нормативно-правових актів України;

– організовувати виробничу діяльність структурних підрозділів підприємств, малих колективів виконавців (бригад, дільниць), щодо виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів, включаючи обґрунтування технології виробничих процесів;

– застосовувати сучасні програмні засоби для розробки проектно-конструкторської та технологічної документації зі створення, експлуатації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів;

– організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, статистичного, технологічного) роботи структурних підрозділів підприємств автомобільного транспорту, здійснювати адміністративне діловодство, документування та управління якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та методик;

– здійснювати аналіз техніко-економічних та експлуатаційних показників дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів з метою виявлення та усунення негативних чинників та підвищення ефективності виробничого процесу;

– приймати участь у наукових дослідженнях та експериментах, аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих наукових концепцій окремі явища і процеси у професійній діяльності з формулюванням аргументованих висновків;

– застосовувати математичні та статистичні методи під час збору, систематизації, узагальненні та обробці науково-технічної інформації, підготовці оглядів, анотацій, складання рефератів, звітів та бібліографії по об'єктах дослідження.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:

– навчального модуля № 1 «Основи експлуатації і технічного обслуговування АТЗ».

– навчального модуля № 2 «Основи ремонту АТЗ».

Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.