Мета викладення дисципліни - ознайомити студентів з основами теорії організації і технологічного забезпечення транспортного процесу

Завдання .вивчення дисципліни - привити студентам вміння організовувати транспортний процес вантажів і пасажирів.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

-           знати: теоретичні основи транспортного процесу (вантажопотоки і паса-
жиропотоки,   транспортний   процес  і продуктивність  рухомого
складу, собівартість і паливна економічність автомобільних пере
везень, експлуатаційні показники використання парку рухомого
складу);

-           технологію, організацію та управління транспортним процесом
(вибір рухомого складу, формування оптимальної структури і ефе­ктивне використання парку рухомого складу, маршрутизація пере­везень, методи доставки вантажів і організація руху автомобілів
при міжміських перевезеннях, системи транспортного обслуговування і організацію управління перевезеннями).

-           вміти: ставити і вирішувати задачі основного автотранспортного вироб­ництва - процесу переміщення вантажів і пасажирів;

-           визначати оптимальний вид рухомого складу на основі багатофак-

торних та багатокритеріальних моделях;

-           моделювати транспортну мережу і визначати оптимальні маршрути перевезень;

-           забезпечити ефективне використання рухомого складу, зменшення
транспортних витрат на перевезення та негативного впливу на дов-
кілля.