Основні завдання вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» : набуття вмінь та навичок практичного володіння іноземною мовою у сфері ділової, академічної та професійно-орієнтованої комунікації. Вдосконалення навичок читання текстів різного типу, які містять ділову інформацію. Формування вмінь та навичок письмової комунікації: ознайомлення зі специфікою мови документів; складання та оформлення  резюме, супровідного листа та інших видів ділових паперів. Ознайомлення зі стратегію пошуку роботи; опанування телефонного етикету, застосування електронних засобів зв’язку; ознайомлення з процесом проходження співбесіди за кордоном та в Україні, підготовка виступу на конференції у вигляді презентації.АНОТАЦІЯ

ДИСЦИПЛІНИ «ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОЦЕСІВ»

 

В сучасному світі все більше приділяється уваги вирішенню екологічних проблем, які можуть бути спричинені як самою природою, так і діяльністю людини, причому останній чинник проявляється все відчутніше. Проблеми забруднення навколишнього середовища та природних ресурсів та нераціонального природокористування – одні із найбільш нагальних і гострих проблем сучасності та вимагають участі усіх держав як на національному, так і на транснаціональному рівнях. Під природоохоронними технологіями захисту навколишнього природного середовища розуміють комплекс технологічних, технічних і організаційних заходів, направлених на зниження чи повне виключення антропогенного забруднення біосфери. Ліквідація глобальної екологічної кризи є сьогодні найважливішим завданням. Для цього вирішення необхідні: зміна екологічної тактики і стратегії, організація всебічної екологічної освіти, виховання екологічної свідомості .

Курс "Енерготехнології природоохоронних процесів" має дуже велике значення в підготовці фахівця-еколога, здатного успішно здійснювати задачі охорони навколишнього середовища.

Метою дисципліни є  формування у спеціалістів-екологів основ інженерно-технічних знань і практичних навичок по методам та технологіям захисту навколишнього середовища від антропогенних навантажень, навчити розвивати та шукати нові природоохоронні технології, що забезпечують високі екологічні показники і захист природного середовища.

Завдання курсу полягає в тім, щоб зорієнтувати студентів в основних питаннях процесів очищення промислових газових викидів, очищенні промислових стоків, утилізації промислових відходів. Навчити майбутніх екологів правильно вибирати методи і способи захисту атмосфери, гідросфери і літосфери від антропогенного впливу, правильно оцінювати основні фізико-хімічні параметри процесів захисту навколишнього середовища.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати сучасні природоохоронні технологічні процеси та обладнання, що використовуються для захисту всіх складових біосфери від забруднень як матеріальних (газових, рідких, твердих), так і енергетичних; технології виробництва, що забезпечують високі екологічні показники; про наявні енергетичні ресурси у світи та прогнози щодо майбутнього енергетики світу; знати технології поновлюваних і нетрадиційних джерел енергії і перспективи їх застосування, зокрема в Україні.

- вміти розраховувати та проектувати пристрої та системи для очищення газових та рідких викидів від забруднювачів;  розраховувати та вибирати засоби утилізації твердих викидів; вибирати засоби захисту та методи зниження впливу на навколишнє середовище енергетичних забруднень; на основі наявних систем виробництва, розподілу та споживання енергоносіїв, розглянути поняття питомих витрат енергоносіїв, їх економії, енергозбереження в цілому.

Зв’язок між дисциплінами

Дисципліна «Енерготехнології природоохоронних процесів» тісно пов’язана з іншими дисциплінами, як з професійно-орієнтованими по спеціальності „Екологія”, так і з іншими загальноосвітніми, фундаментальними та інженерними, такими як хімія, фізика, біологія, біохімія, матеріалознавство та інші.


АНОТАЦІЯ

ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ»

 

До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети  від яких залежить майбутнє людства, належать проблеми екологічні. Викликані вони недалекоглядним, нерозумним, необґрунтованим ставленням людини до природи.

Екологічна криза грізно нависла над усім світом, спричинена екологічними, політичними помилками та серйозними екологічними прорахунками. Теперішній стан природного середовища в Україні оцінюється як критичний, коли вже не можливі його самовідновлення і самоочищення.

Ліквідація глобальної екологічної кризи є сьогодні найважливішим завданням. Для цього вирішення необхідні: зміна екологічної тактики і стратегії, організація всебічної екологічної освіти, виховання екологічної свідомості .

Курс "Управління та поводження з відходами" має дуже велике значення в підготовці фахівця-еколога, здатного успішно здійснювати задачі охорони навколишнього середовища.

Мета викладання дисципліни – отримання студентами необхідних знань в основних напрямках технології утилізації і знешкодження відходів промисловості різних галузей виробництва, а також відходів побутового походження. Ця дисципліна вивчає питання впровадження нових технологій збору, збереження, транспортування, переробки, знешкодження відходів, вторинного їх використання, а також питання управління цими процесами.

Предметом навчальної дисципліни є:  ознайомлення з технологічними процесами  найважливіших галузей промисловості, вивчення основ індустріального виробництва, ознайомлення з характером і ступенем впливу на навколишнє середовища різних галузей промисловості.

Об’єктом дослідження є: питання забруднення техногенними викидами атмосфери, промисловими скидами стічних вод гідросфери та промисловими відходами ґрунтів.

Завдання навчальної дисципліни:

Завдання курсу полягає в тім, щоб зорієнтувати студентів в основних питаннях утилізації промислових та побутових відходів, ознайомити їх з основними технологіями утилізації та знешкодження відходів різних галузей промисловості. Вивчення різних методів утилізації і знешкодження відходів дає можливість фахівцям забезпечити найбільшу ефективність в питанні покращення екологічного стану навколишнього середовища.

 Зв’язок між дисциплінами

Дисципліна „Управління та поводження з відходами” тісно пов’язана з іншими дисциплінами, як з професійно-орієнтованими по спеціальності „Екологія”, так і з іншими загальноосвітніми, фундаментальними та інженерними, такими як хімія, фізика, біологія, біохімія, матеріалознавство та інші.