Матеріали знаходяться за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=3249


Мета вивчення дисципліни: оволодіння  теоретико-методологічними основами організації і проведення наукового дослідження; освоєння методів сучасної аналітичної обробки великих об’ємів даних з метою знаходження в них нових знань.

Завдання вивчення дисципліни

- надати студентам теоретичні знання стосовно закономірностей процесу наукового пізнання і понятійно-термінологічного апарату науки;

- надати знання стосовно загальної схеми організації наукового дослідження;

- надати  знання стосовно основних методів проведення і аналізу результатів наукового дослідження;

- сформувати уміння організації та проведення самостійного наукового дослідження під керівницт­вом наукових керівників при виконанні  магістерської роботи;

- сформувати  уміння   складати   програму дослідження, формулювати задачі  і робочу гіпотезу, підбирати інформаційні джерела, вибирати методики дослідження і статистичного аналізу результатів,  узагальнювати   результати, формулювати висновки та оформлювати матеріали дослідження на рівні, необхідному для виконання магістерської роботи;

- опанувати базові принципи побудови моделей даних;

- ознайомитися з основними типами задач, що можуть бути вирішені за допомогою методів інтелектуального аналізу даних;

- отримати практичні навички з використання інструментальних засобів інтелектуального аналізу даних при вирішенні прикладних задач та навчитися інтерпретувати отримані результати

Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349