Як навчальна дисципліна   «Методологія та організація наукових досліджень»   формує у студентів спеціальні знання та методичні навички науково-дослідної роботи. Завданнями дисципліни « Методологія та організація наукових досліджень у спорті» є формування у студентів фундаментальних знань та умінь стосовно методів наукових досліджень на філософсько-методологічному, теоретичному та експериментально-емпіричному рівнях.

                  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

закономірності побудови наукового дослідження, сучасні методи та методики отримання наукової інформації про стан тренованості кваліфікованих спортсменів з урахуванням структури і змісту змагальної діяльності.

 вміти: визначати засоби і методи наукових досліджень відповідно до завдань наукового дослідження у різних видах спортивної діяльності; організувати наукове дослідження; аналізувати отриману науково-методичну інформацію і розробляти рекомендації стосовно корекції навчально-тренувального процесу; оформлювати результати наукових досліджень у вигляді статей, доповідей та їх тез, а також магістерської роботи.

Впорядковувати набуті знання для постановки і вирішення педагогічних та наукових завдань, вибору і використання відповідних аналітичних методів розрахунку

Визначати напрямки модернізації педагогічних аспектів навчального процесу,  впровадження новітніх інформаційних та комунікаційних технологій.

           Вибирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати та розробляти нові методи та формувати методику обробки результатів

Організовувати та керувати дослідницькою та інноваційною діяльністю

 Впроваджувати проектні рішення у навчальний процес

Практикувати інформаційний та науковий пошук, використовувати бази даних і знань, критично осмислювати та інтерпретувати результати, робити висновки та формувати напрями дослідження з урахуванням вітчизняного й закордонного досвіду

 Вирішувати та координувати розробку, підбір і використання необхідного обладнання, інструментів і методів при організації навчального процесу

Координувати роботу колективів виконавців в галузі наукових досліджень, проектування, розробки, аналізу, розрахунку, моделювання, виробництва та тестування Володіти знаннями в галузі загальної та вікової психології, вікових анатомічних, морфофункціональних та індивідуальних особливостей розвитку дітей.

          Аргументувати та захищати розроблені науково-педагогічні рішення перед замовником, вести аргументовану професійну та наукову дискусію

 Поєднувати застосовування сучасних методів, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей

 Оцінювати якість навчального процесу, сучасних методів контролю, проводити тестування


Основні завдання вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» : набуття вмінь та навичок практичного володіння іноземною мовою у сфері ділової, академічної та професійно-орієнтованої комунікації. Вдосконалення навичок читання текстів різного типу, які містять ділову інформацію. Формування вмінь та навичок письмової комунікації: ознайомлення зі специфікою мови документів; складання та оформлення  резюме, супровідного листа та інших видів ділових паперів. Ознайомлення зі стратегію пошуку роботи; опанування телефонного етикету, застосування електронних засобів зв’язку; ознайомлення з процесом проходження співбесіди за кордоном та в Україні, підготовка виступу на конференції у вигляді презентації.