Мета навчальної дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" полягає у формуванні у студентів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем та підприємств, оцінювання їх інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку підприємств на інноваційних засадах

Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення механізмів управління інноваційним розвитком економічних систем та підприємств; засвоєння питань методології  забезпеченням результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємства і ефективності інвестування в інновації; набуття вмінь обґрунтовувати напрями пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень вітчизняних підприємств.

Дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування, що передбачають дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Загальні компетентності

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК6. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК7.Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК2. Критичне осмислення передових для галузевого машинобудування наукових фактів, концепцій, теорій, принципів та здатність їх застосовувати для розв’язання складних задач галузевого машинобудування і забезпечення сталого розвитку.

СК4. Усвідомлення перспективних завдань сучасного виробництва, спрямованих на задоволення потреб споживачів.

СК5. Здатність розробляти і реалізовувати плани й проєкти у сфері галузевого машинобудування та дотичних видів діяльності, здійснювати відповідну підприємницьку діяльність.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен:

РН1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі.


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – ознайомити студентів із сучасними прогресивними технологіями технічної діагностики сільськогосподарських машин, надати їм навички основних прийомів проведення діагностики при визначенні технічного стану техніки.

Основні завдання навчальної дисципліни:

- привити студентам вміння технічно діагностувати технічний стан сільськогосподарської техніки без її розбирання на основі лекційного та  практичного матеріалу і самостійної роботи над спеціальною літературою;

- одержати основні поняття, терміни, характеристичні показники технічної діагностики сільськогосподарських машин;

- вивчити основу бази діагностуємої техніки;

- засвоїти основні принципи діагностування техніки за сучасними технологіями;

- вміти ставити і вирішувати питання діагностики складних деталей та вузлів сільськогосподарської техніки без її розбирання;

- давати оцінку окремим технологічним прийомам технічної діагностики;

- розробляти прийоми технічної діагностики по сільськогосподарській техніці.


Мета – ознайомити студентів з основами підготовки та експлуатації дереворізального інструменту.

Завдання курсу полягають у тому, щоб студент, використовуючи одержані знання, зміг підготувати та експлуатувати дереворізальний інструмент.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- класифікацію, конструкції, параметри та матеріали дереворізальних інструментів;

- обладнання для підготовки дереворізальних інструментів;

- причини спрацювання дереворізального інструменту.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- загострювати дереворізальний інструмент;

- виконувати плющення та формування зубців пилок;

- правити та вальцювати полотна пилок;

- встановлювати дереворізальні інструменти у верстати.

 


Мета – ознайомити студентів з конструкційними, кінематичними та динамічними особливостями лісопромислової робототехніки.

Завдання курсу полягають у тому, щоб студент, використовуючи одержані знання, зміг виконати аналіз конструкцій маніпуляторів, промислових роботів,  дослідити режими їх роботи  та оцінити енергетичні та експлуатаційні показники, а також розробити пропозиції щодо їх модернізації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- конструкції маніпуляторів, їх властивості та область застосування;

- технічні показники та системи керування маніпуляторами;

- питання кінематики та динаміки лісопромислових маніпуляторів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- виконати аналіз конструкційних особливостей лісопромислових маніпуляторів;

- дослідити режими їх роботи, а також розробити пропозиції щодо їх модернізації.

 


Метою навчальної дисципліни «Проектування машин легкої промисловості» є навчити студентів проводити аналіз і синтез просторових важільних механізмів; надати навички розрахунку та конструювання механізмів і устаткування типових машин і апаратів побутового призначення.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Проектування машин легкої промисловості є: привити студентам конструкторські навички, ознайомити студентів із роботою швейно-обметувальних машин, навчити студентів проводити аналіз і синтез важільних механізмів, навчити студентів основам проектування і розрахунку механізмів голок, навчити студентів основам проектування і розрахунку механізмів в’язальних машин.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– будову, принцип дії швейно-обметувальних машин;

– основи проектування і розрахунку механізмів голок;

– основи проектування і розрахунку механізмів в’язальних машин.

вміти:

– проводити аналіз і синтез важільних механізмів;

– розраховувати вузли машин;

– вирішувати конкретні задачі, пов’язані з проектуванням обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування


Предметом вивчення навчальної дисципліни є обладнання підприємств побутового обслуговування населення.

Програма навчальної дисципліни складається із таких змістовних модулів:

1.       Машини та обладнання підприємств хімічного чищення.

2.       Машини та обладнання пралень.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни:

1.1. Метою навчальної дисципліни «Обладнання підприємств хімічного чищення та пралень» є отримання студентами необхідних теоретичних та практичних знань, необхідних для вирішення конкретних задач, пов’язаних з експлуатацією обладнання підприємств побутового обслуговування.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи автоматики та автоматизація технологічних процесів та машин»» є вивчення основних типів машин та установок для хімічного чищення і прання, технологічних процесів обробки, конструкції та розрахунку вузлів машин хімічного чищення.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– будову, принцип дії машин та установок підприємств хімічного чищення та пралень;

– технологічні процеси обробки виробів в машинах;

– конструкцію та розрахунок основних вузлів машин.

вміти:

– ставити і вирішувати загальноінженерні задачі;

– розраховувати вузли машин;

– вирішувати конкретні задачі, пов’язані з експлуатацією обладнання підприємств побутового обслуговування.


Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349