«Управління та поводження з відходами»

Дисципліна "Управління та поводження з відходами" є одним із основних розділів екології. Дисципліна вивчає основні методи і технології вилучення і переробки твердих відходів, утилізацію відходів та основне обладнання, яке використовується в процесах вилучення і переробки.

Згідно з ОКХ курс “ Управління та поводження з відходами” формує відповідну компетенцію, а саме базові знання з поводження з твердими відходами в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для використання в обраній професії.

Метою курсу “ Управління та поводження з відходами” є ознайомлення з процесами утилізації твердих відходів, методами поводження з ними на території України та за кордоном, їх накопиченням та захороненням, можливістю використання відходів у якості вторинної сировини, з початковими відомостями про склад та стан відходів, норми їх утворення в різних кліматичних зонах та на територіях з різним рівнем розвитку, перспективними сучасними технологіями знешкодження твердих відходів, використанням відповідних технологій і матеріалів у процесах захоронення відходів.

Згідно з ОПП, змістом уміння, що забезпечується, є на підставі відповідних методичних рекомендацій та інструкцій проводити аналіз складу відходів з вибором ефективної технології для їх переробки, утилізації чи складування.

Студент, який закінчив вивчення даної дисципліни, здатен:

-  використовувати основні методи переробки відходів в процесах їх

утилізації;

- використовуючи існуючі закономірності, розраховувати теплотворну

здатність відходів при термічному методі їх утилізації;

- на основі закономірностей екзогенних та ендогенних процесів, оцінювати вплив сховищ на окремі елементи довкілля;

- використовуючи сучасні нормативи накопичення відходів, розраховувати необхідні параметри сховища для їх безпечної ізоляції;

- ідентифікувати основні компоненти твердих побутових відходів для їх наступної класифікації,

- працювати з учбовою літературою та іншими джерелами інформації з поводження з відходами для поглиблення знань

- володіти відповідною термінологією для спілкування з науковцями.


Мета і завдання дисципліни «Методика наукових досліджень»: засвоєння класифікації надзвичайних ситуацій; ознайомлення із змінами у довкіллі внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій; аналізування екологічного стан регіонів України.

 

Завдання вивчення дисципліни

– формування у студентів знань та надання правових і нормативних навиків щодо дій під час надзвичайних ситуацій;

– поглиблення набутих знань з курсу загальної екології та безпеки життєдіяльності;

– розгляд захисних заходів та засобів на підприємствах.

 

Загальні компетентності

ЗК01.Знання та критичне розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК08. Здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні.

ЗК06. Здатність соціально відповідально та свідомо, здатність до пошуку та критичного аналізу інформації з різних джерел.

 

Фахові компетентності спеціальності

ПК11. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля, природоохоронної діяльності та збалансованого природокористування.Здатність  до  використання  принципів,  методів  та організаційних  процедур  дослідницької  та/або  інноваційної діяльності.

ПК12. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

ПК20. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

 

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні методи та теоретичні підходи до процесу наукового дослідження в системі екологічних наук.

 

вміти: застосовувати ці методи та теоретичні підходи на практиці; презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі.


Українська мова за професійним спрямуванням  як навчальна дисципліна забезпечує формування комунікативної компетентності студентів, набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.

Після завершення вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» студенти зможуть:

– чітко і правильно визначити роль державної мови у професійній діяльності;

– досконало володіти нормами сучасної української літературної мови та дотримуватися вимог культури усного й писемного мовлення;

     – оперувати фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів;

– володіти мовним етикетом як сукупністю словесних форм ввічливості, прийнятих у певному колі людей, у певному суспільстві, у певній країні;

– володіти культурою сприймання публічного виступу, відбираючи відповідні мовні засоби для реалізації цієї мети;

– досягти таких основних  ознак культури мовлення, як: орфоепічна правильність мовлення, граматична правильність мовлення, точність, логічність, багатство і різноманітність мовлення, чистота, доречність, виразність мовлення;

– працювати із науковими текстами, аналізуючи запропоновані та створюючи власні, такі як тези, наукова стаття, реферат, курсова та випускна робота, рецензія та анотація;

– створювати основні види документів, дотримуючись мовних норм та правил оформлення.