Мета
:

-          формування у студентів високої патріотичної самосвідомості, національної гідності, правдивості в оцінці подій і фактів історії України та її державності в умовах інформаційної війни, сучасних викликів та загроз для української державності;

-          виховання патріотичних і морально-етичних переконань спеціаліста, причетності до тисячолітньої історії та культури українського народу, як складової частини європейського цивілізаційного простору;

-          прищеплення спеціалістам навичок наукового-критичного аналізу наукової літератури та інформаційних джерел, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку та сучасних історичних процесів.

Завдання:

-          використання новітніх здобутків історичної науки у викладанні вітчизняної історії;

-          забезпечення реалізації в навчальному процесі принципів історизму і об’єктивності в оцінці фактів, явищ, подій;

-          гуманістичної спрямованості історичної освіти, орієнтованості її на пріоритет загальнолюдських цінностей;

-          досягнення наступності в історичній освіті на етапі вищої школи у порівнянні із загальноосвітньою школою.

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Історія української державності» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК10. Здатність працювати у команді.

ЗК12 Здатність працювати автономно.

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: проблеми зародження, існування та відбудови української державності; роль різних соціальних верств у збереженні, розвитку і захисті української національної ідеї, умови формування української народності та спільність цього процесу із всесвітньо-історичним; форми української державності (Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Гетьманщина, УНР, УРСР); економічні, соціальні, політичні, культурні процеси в українських землях (Х – ХХ ст.); особливості сучасного розвитку України.

вміти: аналізувати, узагальнювати і систематизувати історичний матеріал, правильно оцінювати внесок українського народу у розвиток світової цивілізації; знаходити і критично аналізувати необхідну інформацію з історії української державності; застосовувати набуті знання у повсякденній діяльності; прогнозувати суспільні процеси сучасності.

володіти: загальнонауковими та спеціальними методами дослідження історичних процесів та явищ.


Метою викладання дисципліни «Психологія управління і конфліктологія» є формування у студентів  умінь  психологічного  аналізу  особистості,  міжособистісних взаємин  у  групах,  конфліктних  ситуацій;  визначення  засобів  оптимального впливу  на  працівників  для  створення  належного  соціально-психологічного клімату  в  колективі  і  оволодіння  практичними  навичками  врегулювання конфліктів.


Римське приватне право мало великий вплив на історію становлення правових систем епохи феодалізму та капіталізму.  Увесь правовий розвиток Західної Європи та інших континентів відбувався під знаком римського права аж до наших часів. Можна без перебільшення сказати, що рівень правової культури Стародавнього Риму в багатьох відношеннях залишається неперевершеним ще й на сьогодні і є взірцем для сучасного законодавства. Римське приватне право стало базою, на якій віками формувалося юридичне мислення, тому його вивчають у багатьох країнах ще й тепер. Римська цивілістика залишається неперевершеною школою не тільки для сучасного правотворення, наукового аналізу і узагальнень, але й практичного застосування цивільного законодавства.

Основною метою навчального курсу "Основи римського приватного права" є формування у студентів-правників системи знань про  римське приватне право, функціонування його основних принципів, положень та інститутів, його рецепцію в європейське право та право України, а також  підготовка майбутніх юристів до вивчення сучасного цивільного права.Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія» є ознайомлення студентів із сутністю філософії як науки і форми суспільної свідомості в її історичному розвитку, місцем та роллю філософії в розвитку філософської думки в Україні, її місцем в загальному розвитку історії філософії і сучасного світового процесу, засвоєння  студентами  широкого  кола  філософських проблем, формування гуманістично-орієнтованого світогляду.

 

Основні завдання навчальної дисципліни «Філософія»:

–        вивчення основ філософської культури,

–        формування необхідних методологічних принципів та навичок аналізу предметів та явищ реального світу, і насамперед соціально-економічних.

набуття навичок, що формують вправність мислення, розвиненість рефлексії, здатність до інтелектуальної комунікації, мовно-текстологічну здатність та особисту ціннісно-вольову налаштованість.